FANDOM


גלתיאה מרית'וט היתה מכשפה והמורה להתגוננות מפני כוחות האופל מסביבות 1895 עד ל1945, והחזיקה את המשרה קרוב לחמישים שנה. ידוע שלימדה את טום רידל, והיא אף הוזכרה בספר השישי.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.