FANDOM


Hiển thị tất cả các nhật trình đang có của Harry Potter VN Wiki chung với nhau. Bạn có thể thu hẹp kết quả bằng cách chọn loại nhật trình, tên thành viên (phân biệt chữ hoa-chữ thường), hoặc các trang bị ảnh hưởng (cũng phân biệt chữ hoa-chữ thường).

Nhật trình    

  • 00:59, ngày 17 tháng 6 năm 2017 Henry Racknap (tường | đóng góp) đã đổi cấp của thành viên Thành viên:Harry granger từ poweruser thành poweruser, rollback và bảo quản viên (cấp quyền cho user nước ngoài có thiện chí và đóng góp lớn cho cộng đồng Potrerhead toàn cầu)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.