FANDOM


"Sở thích của Kennilworthy Whisp bao gồm chơi Backgammon, đồ ăn chay, và sưu tầm chổi bay cổ."
—Chú thích về tiểu sử của Kennilworthy Whisp trong cuốn sách Quidditch qua các Thời đại của ông[src]
Nấu ăn chay là sự chuẩn bị của thực phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn chay bằng cách không có các sản phẩm thịt và các sản phẩm từ động vật. Đây là một trong những sở thích của Kennilworthy Whisp.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.