FANDOM


"Quidditch được sinh ra ở Anh và từ vựng liên quan tới nó đều là tiếng Anh. Trong nhiều thế kỷ, việc sử dụng các từ tiếng Anh chiếm ưu thế trên tất cả các tòa án châu Âu. Tuy nhiên, kể từ khi thành lập vào 1635 của Viện Hàn lâm pháp của phù thủy, một ủy ban gồm các chuyên gia dưới sự chủ trì của hai học giả nổi tiếng, Boniface Toubeau và Archibald Bienbon, tạo ra tiếng pháp tương đương với việc sử dụng của các đội - và người hâm mộ - nước nhà. (Dịch từ tiếng Pháp)"
— "Bảng thuật ngữ để sử dụng cho phù thủy nghiên cứu" Quidditch qua các Thời đại[src]

Académie française des sorciers (tiếng Anh: French Academy of Wizards, tiếng Việt: Học viện Phù thủy Pháp) là một tổ chức phù thủy nghiên cứu về các vấn đề liên quan đến từ vựng và ngôn ngữ phù thủy của người Pháp, được thành lập vào năm 1635.

Académie có một ủy ban các chuyên gia do hai học giả nổi tiếng là Boniface Toubeau và Archibald Bienbon chủ trì tạo ra các tài liệu tiếng Pháp tương đương với các thuật ngữ Quidditch của Anh ban đầu. Một thuật ngữ tiếng Anh-tiếng Pháp của ủy ban này đã được đưa vào ấn bản tiếng Pháp của Quidditch qua các thời đại của Kennilworthy Whisp. [1]

Hậu trường

  • Tổ chức này chỉ được đề cập trong bản dịch tiếng Pháp của Quidditch qua các Thời đại.
  • Académie là một sự tham khảo từ Académie française, một cơ quan Pháp nghiên cứu và giảng dạy tiếng Pháp, cũng được thành lập vào năm 1635.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận

Ghi chú

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.