FANDOM


Backgammon (Cờ tào cáo) là một trò chơi trên bàn khá cổ tương tự như cờ vua và cờ vây. Kennilworthy Whisp, tác giả của cuốn Quidditch qua các Thời đại, rất thích chơi trò này. [1]

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ghi chú

  1. Quidditch qua các Thời đại - "Giới thiệu về tác giả"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.