Cổ ngữ Runes & Biểu tượng là một bộ phận của Bộ Pháp thuật mà có lẽ là xử lý các quy định và nghiên cứu của Cổ ngữ Rune. Eduardo Lima FilhoMiraphora Mina đã làm việc cho bộ phận này. [1]

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Ghi chú

  1. (xem hình này).
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.