FANDOM


Đào mỏ Bông được công bố vào ngày 6 tháng 4 năm 2017, được bán độc quyền ở Cửa hàng Harry Potter sân Ga 9 3/4. J. K. Rowling đã đưa ra thông báo nói rằng "Bạn muốn nó, bạn sẽ nhận được nó #Niffler"

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.