Dagbert Pips là chủ tiệm Bí ngô Là Chúng tôi. Ông ấy đã gửi thư khiếu nại tới Nhật báo Tiên tri về việc lệnh cấm mới nhất của Bộ Pháp thuật sẽ cực kỳ ảnh hưởng tới người trồng bí ngô.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.