FANDOMCó một tầng hầm lưu trữ dưới lớp học Độc dược tại Lâu đài Hogwarts. Nó có thể đến đó thông qua một cái bẫy và nó được sử dụng để lưu trữ các cái vạc, các thành phần và chất lỏng dùng trong môn Độc dược.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.