FANDOM


Hố sên là một hầm trong Lâu đài Hogwarts, với một sự tàn phá bẩn thỉu bởi sên. Sàn nhà được phủ kín vì nhớt, và một cầu thang dẫn vào phòng lưu trữ.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.