FANDOM


Harry Potter và Bảo bối Tử thần (phim) có thể tham khảo:

Harry Potter và Bảo bối Tử thần: Phần 1, bộ phim đầu tiên trong hai bộ phim dựa trên cuốn sách, phát hành ngày 19 tháng 11 năm 2010.

Harry Potter và Bảo bốiTtử thần: Phần 2, phần thứ hai trong hai bộ phim dựa trên cuốn sách, phát hành ngày 15 tháng 7 năm 2011.

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.