FANDOM


Lối vào hầm là một nơi trong Lâu đài Hogwarts, nó là đường tắt từ Hệ thống Cầu thang tới Sân vuông.Một cầu thang xoắn ốc dẫn lên từ Lối vào hầm trong Tháp Cầu Đá và mở ra là sân vuông

Hậu trường

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.