FANDOM


Môn lý thuyết Pháp thuật là một môn học được giảng dạy tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts, được dạy ít nhất là trong năm đầu tiên. Nó bao gồm các loại Pháp thuật từ các quan điểm lý thuyết thuần túy, bao gồm chủ đề về cách các loại phép thuật hoạt động, theo quảng cáo cho cuốn sách Lý thuyết Ma thuật.

Hậu trường

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận) 02:03, ngày 30 tháng 5 năm 2017 (UTC)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.