FANDOM


Ngài Mận Đường là chủ Tiệm đồ ngọt của Mận Đường tại Hẻm xéo.

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)