FANDOM


Phòng số 67 là một Phòng học thuộc tầng bốn của Lâu đài Hogwarts. Môn lý thuyết Pháp thuật của năm học thứ nhất được dạy tại đây (năm học 1991-1992)

Xuất hiện

Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.