Giới thiệu

Tôi là Henry, chủ nhiệm của dự án Harry Potter VN Wiki. Bạn có thể liên lạc với tôi thông qua Fanpage Facebook, Facebook cá nhân cũng như Instagram, đường dẫn trong phần Hồ sơ toàn cầu của tôi.

I'm Henry, Manager of Harry Potter VN Wiki. You can contact to me via Facebook Fanage, personal Facebook and Instagram, links in my Global Profile.

Ảnh đại diện của dự án Harry Potter Vietnam Wiki.

 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.