FANDOM


Vũ trụ Harry Potter là một thực tại song song, hư cấu được tạo ra bởi nhà văn J. K. Rowling. Nó tương tự như vũ trụ của chúng ta, ngoại trừ ở đó đó tồn tại Phép thuật (không được biết đến bởi những người không sở hữu chúng) và có sự khác biệt nhỏ về địa lý cũng như lịch sử. Vũ trụ Harry Potter ban đầu được giới thiệu dưới dạng bộ truyện Harry Potter, nhưng một vài cuốn sách đồng hành, cũng như loạt phim Harry Potter đã được tạo ra dựa trên sự nổi tiếng của loạt truyện này. Một số vị trí nổi bật được tạo ra, và hiện diện trong Vũ trụ Harry Potter được liệt kê dưới đây:

Hogwarts

Học viện Ma thuật và Pháp thuật Hogwarts

Henry Racknap (thảo luận) dịch.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.